a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Lãnh đạo Hiệp hội
04:32 | 24/6/2010

Ngày 12/3/2010, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2010- 2015). Đại hội đã bầu ra Thường trực,Ban Thường vụ, Ban kiểm tra), Ban chấp hành Trung ương của Hiệp hội nhiệm kỳ III.


+ Danh sách Thường trực


+ Danh sách Ban Thường vụ


+ Danh sách Ban kiểm tra


+ Danh sách Ban chấp hành Trung ương

HỘI VIÊN VACC