a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Hội viên của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
10:06 | 21/6/2010
Hội viên của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam bao gồm: hội viên chính thức và hội viên liên kết.

1. Hội viên chính thức: là các nhà thầu xây dựng, các nhà tư vấn đầu tư và xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu, thiết bị…, của Việt nam trong toàn quốc có tư cách pháp nhân, tán thành Điều lệ của hiệp hội. Người đại diện của hội viên chính thức phải là người có thẩm quyền quyết định của doanh nghiệp hoặc là người được uỷ quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Hội viên liên kết: là các tổ chức và doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vố đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt nam, có đóng góp cho sự phát triển của hiệp hội tán thành Điều lệ của hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập hiệp hội thì được xem xét kết nạp làm hội viên liên kết của hiệp hội.

Trích Điều 7 - Điều lệ Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
(Ban hành theo Quyết đinh số 76/2005/QĐ-BNV ngày 03/08/2005 của Bộ Nội vụ)
HỘI VIÊN VACC