a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cơ khí Xây dựng
2.Địa chỉ: 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3863 1122
4.Fax: +84 4 3863 1216
5.Website:Click Here
6.Email: coma@hn.vnn.vn


Quyết định thành lập: Quyết định chuyển Tổng Công ty cơ khí xây dựng sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con ngày 30/12/2005 theo quyết định số 2439/QĐ- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ban lãnh đạo Công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: Dương Văn Sơn
Điện thoại: 04.3 6246 147 - Di động: 0903.416 770
2. Tổng Giám đốc: Bùi Doãn Tạo
Điện thoại: 04.3 6246 133 - Di động: 0903.408 572
3. Phó tổng Giám đốc: Đỗ Văn Tý
Điện thoại: 04. 36246 136 - Di động: 0913.215 416
4. Phó tổng Giám đốc: Lê Văn Minh
Điện thoại: 04. 36246 141 - Di động: 0904.358 848
5. Phó tổng Giám đốc: Dương Văn Hồng
Điện thoại: 04. 36246 144 - Di động: 0913.257 340

Vốn điều lệ: 420 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 1.573 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: 1.352 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 8.853 tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 6002 người