a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây lắp và Vật liệu Công nghiệp
2.Địa chỉ: Số 2, B1, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3984 2043
4.Fax: +84 4 3984 2049
5.Website:Click Here
6.Email: cimco@fpt.vn

Công ty TNHH Xây lắp và vật liệu công nghiệp được thành lập ngày 09 tháng 09 năm 2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102006301.