a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Nhà ở Nam Định
2.Địa chỉ: 236 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3836 645
4.Fax: +84 350 3836 645
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 4801-00000000-81

Mã số thuế: 0600008233


Quyết định thành lập: 2645/2005/QĐUB ngày 29/8/2005


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc:

Trần Đức Nam

Điện thoại: 0913.290.595

2. Phó giám đốc: Lê Văn Điều

Điện thoại: 0903.451.505

3. Kế toán trưởng: Trần Quốc Thắng

 Điện thoại: 0912.279.185

Vốn điều lệ: 3.079.000.000 đồng

Tổng giá trị sản lượng năm 2008: 15 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 15 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008: 200 triệu đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 53 người