a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
2.Địa chỉ: Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3824 5990
4.Fax: +84 4 3824 3977
5.Website:Click Here
6.Email: handico@handico.com.vn


Quyết định thành lập: số 78/1999/QĐ-UB ngày 21/9/1999 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội chuyển sang Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con theo Quyết định số 97/QĐ-UB ngày 7/7/2005 và 258/QĐ-UB ngày 17/01/2007 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Tổng Giám đốc:       Hoàng Kim Ánh

2.Phó Tổng giám đốc:  Phạm Quý Trọng

3.Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Khiêu

4.Phó Tổng giám đốc: Dương Đức Tuấn

5.Phó Tổng giám đốc: Vũ Anh Phong

6.Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Hinh

Vốn điều lệ: 555.000 triệu đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 3.513.243 triệu đồng

Doanh thu năm 2008:2.380.991 triệu đồng

Lợi nhuận năm 2008:56.205 triệu đồng

Tổng số cán bộ công nhân viên: trên 19.000 người