a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
2.Địa chỉ: Số 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
3.Điện thoại: +84 4 3864 7122
4.Fax: +84 4 3864 7144
5.Website:Click Here
6.Email: hud@hn.vnn.vn

Quyết định thành lập:
số 595/2006/QĐ-BXD ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. V/v chuyển Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.    

Ban lãnh đạo Tổng công ty
:   
1. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hiệp
Điện thoại: 04.38647174    
2.Ủy viên HĐQT – TGĐ: Nguyễn Đăng Nam
Điện thoại: 04.36640087    
3. Ủy viên HĐQT:  Ngô Doãn.
Điện thoại: 04.36648332    
4. Uỷ viên HĐQT: Trần Đình Thái    
5. Ủy viên HĐQT: KSXD - Nguyễn Xuân Luận.
Điện thoại: 04.38647126    
6. Phó tổng giám đốc: Nguyễn Đức Hùng.
Điện thoại: 08.35180883    
7. Phó tổng giám đốc:  Dương Văn Phúc.
Điện thoại: 04.36645248    
8. Phó tổng giám đốc: Nguyễn Văn Bách
Điện thoại: 04.36645250    
9. Phó tổng giám đốc: Phạm Trung Kiên
Điện thoại: 04.36641456    
10. Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Cương
Điện thoại: 04.36648331    
11. Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thắng
Điện thoại: 04.36646757    
Vốn điều lệ: 839.037.745.499đồng    
Giá trị tổng sản lượng Kế hoạch năm 2008: 2.946 tỷ đồng    
Doanh thu:Kế hoạch năm 2008: 2.642 tỷ đồng    
Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch năm 2008: 134 tỷ đồng    
Tổng số cán bộ công nhân viên (tính tại thời điểm  9/2007) : 7.500 người