a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Định
2.Địa chỉ: 124 đường Hàn Thuyên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3649 400
4.Fax: +84 350 3649 400
5.Website:Click Here
6.Email:

Tài khoản nội tệ:   48010000000090 - Ngân hàng đầu tư và phát triển Tỉnh Nam Định.
Mã số thuế:    0600328730

Quyết định thành lập: Số 2495/2003/QĐUB ngày 13/9/2003 của UBND Tỉnh Nam Định.

Ban lãnh đạo Công ty:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị   -   Giám đốc Công ty:  Vũ Văn Hùng
Điện thoại:  0350 3639693   -   0913536282
2.Phó Giám đốc Công ty:     Ông:   Phạm Đình Phùng
Điện thoại: 0350 3643890 - 0913536280
3. Kế toán trưởng:    Phạm Hùng Anh
Điện thoại:     0350 3635653 - 0913 504307
4. Chánh văn phòng:  Bùi Văn Vượng
Điện thoại:  0350 3649400 - 0915450546
Vốn điều lệ:    1.000.000.000,đ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008:        4.500.000.000,đ
Doanh thu năm 2008:    4.200.000.000,đ
Lợi nhuận năm 2008:     320.000.000,đ
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 49 người