a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty xây lắp I Thái Bình
2.Địa chỉ: 8 Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3844 987
4.Fax: +84 36 3836 352
5.Website:Click Here
6.Email: ctycpxlthaibinh@vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 47110000000076 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Bình

Mã số thuế: 1000214839


Quyết định thành lập: 2366/QĐ-UB ngày 27/09/2004 của UBND tỉnh Thái Bình


Ban lãnh đạo Công ty:
1.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Phạm Anh Tuấn
Điện thoại: 036. 3836 345 / 0982. 949 298
2. P. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Sửu
Điện thoại: 036. 3833. 906 – 0913. 295 738
3. Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc: Hoàng Văn Mấn
Điện thoại: 036. 3844 987 / 0989. 146 679
4. Ủy viên HĐQT: Trịnh Quang Tụ
Điện thoại: 0913. 291138
5. Phó Giám đốc: Hoàng Ngọc Tho
Điện thoại:0913. 291 419
6. Kế toán trưởng: Phạm Thị Lan Hương
Điện thoại: 036. 3833 011 / 0906.180 109

Vốn điều lệ: 9.3358.000.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 741 người


Các đơn vị thành viên :
I- Các xí nghiệp xây lắp: 7 xí nghiệp
Địa chỉ : Số 08 Phố Hoàng Diệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
1. Xí nghiệp Xây lắp 102
Điện thoại : 036. 3833. 906 – 0913. 295 738
Giám đốc: Nguyễn Văn Sửu (Bốn)
2. Xí nghiệp Xây lắp 103
Điện thoại : 036. 3831 080  – 0913. 323 845
Giám đốc: Lê Văn Bàng
3. Xí nghiệp Xây lắp 104
Điện thoại : 036. 3640 095  – 0912. 027 811
Giám đốc: Từ Minh Tuyên
4. Xí nghiệp Xây lắp 105
Điện thoại : 0912.180.072
Giám đốc: Trần Văn Chung
5. Xí nghiệp Xây lắp 106
Điện thoại : 0983.511.742
Giám đốc: Vũ Ngọc Năm
6. Xí nghiệp Xây lắp 107
Điện thoại : 0913.291.809
Giám đốc: Đặng Văn Kiên
7. Xí nghiệp Xây lắp 108
Điện thoại : 0917. 579 666
Giám đốc: Nguyễn Trọng Khiên
II. Xí nghiệp gạch Tuynel Cầu Nghìn
Điện thoại: 036. 3867 407 – 0912 200 768
Fax: 036.3933 199
Q. Giám đốc: Đinh Xuân Tiến
III. Xí nghiệp bê tông:
Địa chỉ: Tiểu khu Công nghiệp phường Trần Lãm - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363. 742 788 – 0912. 345 582
Giám đốc: Đặng Thanh Hải