a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Xây lắp Số 5 Hải Dương
2.Địa chỉ: Thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3821 440
4.Fax: +84 320 3821 802
5.Website:Click Here
6.Email:
Công Ty Xây Lắp Số 5 Hải Dương

Thôn Lỗ Sơn, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3821440, 3821322

Fax: (0320) 3821802

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Công Ty Xây Lắp Số 5 Hải Dương


Người đại diện: Ông Hoàng Thành - Giám Đốc