a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây lắp Thương mại 1
2.Địa chỉ: 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3971 2584
4.Fax: +84 4 3862 1116
5.Website:Click Here
6.Email: bic@fpt.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại 1 chuyển đổi (CPH) DNNN theo quyết định số 2526/QĐ-BTM ngày 13/10/2005

Vốn điều lê: 10.000.000.000 đồng