a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1
2.Địa chỉ: 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3835 0930
4.Fax: +84 4 3772 1232
5.Website:Click Here
6.Email: cienco1@hn.vnn.vn

Quyết định thành lập số: Quyết định thành lập hiện hành số: 4895 QĐ/TCCB-LĐ. Ngày cấp: 27/11/1995.
Cơ quan cấp: Bộ GTVT

Ban lãnh đạo Công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: KS. Phạm Dũng
Điện thoại: 04. 38.350.932 - 0913.234.624
2. Tổng Giám đốc: KS. Trần Văn Tản
Điện thoại: 04. 38.350.098 - 0913.232.331
3. Trưởng Ban kiểm soát: KS. Nguyễn Ngọc Song
Điện thoại: 04. 38.350.935 - 0913.227.120
4. Phó Tổng Giám đốc: KS. Đào Văn Tạo
Điện thoại: 04. 38.312.614 - 0913.204.972
5. Phó Tổng Giám đốc: Ks. Nguyễn Văn Ninh
Điện thoại: 04. 38.312.658 - 0913.229.364
6. Phó Tổng Giám đốc: KS. Cấn Hồng Lai
Điện thoại: 04.3 8.313.839 - 0913.203.439
7. Phó Tổng Giám đốc: KS. Nguyễn Trường Long
Điện thoại: 04. 38.312.839 - 0913.217.034
8. Kế toán trưởng: KS. Doãn Huy Cường
Điện thoại: 04.3 8.311.712 - 0913.229.106
9. Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thanh
Điện thoại: 04. 38.350.096
Vốn điều lệ: 250 tỷ VNĐ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 3.320.172 triệu VNĐ
Doanh thu năm 2008: 2.400 tỷ VNĐ
Lợi nhuận năm 2008: 15 tỷ VNĐ
Tổng số cán bộ và công nhân: 11.264 người