a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát Nước và Môi trường Việt Nam
2.Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3843 6745
4.Fax: +84 4 3843 1346
5.Website:Click Here
6.Email: info@viwaseen.com.vn

Quyết định thành lập: 2188/QĐ – BXD ngày 25/11/2005 của Bộ trưởng BXD

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1. Ông Nghiêm Văn Bang -  Chủ tịch HĐQT
ĐT: (84-4) 3747 4748/ 0903 412 954
2. Ông Lê Khả Mạnh -  Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 38231 171/ 0903 411 469
3. Ông Nguyễn Đức Hùng– Phó Tổng Giám đốc
ĐT: (84-4) 3 8348 518/ 0905 808 058
4. Ông Nguyễn Lâm - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 3 8235 636/ 0903 406 634
5. Ông Trần Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-4) 38473 897/ 0903 402 428
6. Ông Vương Công Nu - Phó Tổng giám đốc
ĐT: (84-8) 3 847 5170/ 0903 908 512
7. Ông Lê Minh Đức - Kế toán trưởng
ĐT: (84-4) 37472 762/ 0912 782 772
8. Ông Phạm Huy Cương - Chánh Văn phòng Tổng công ty
ĐT: (84-4) 3 7472 982/ 0903 406 245
Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008 : 2.247.108 triệu đồng
Doanh thu năm 2008 :1.589.345 triệu đồng
Lợi nhuận năm 2008 : 47.088 triệu đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 10.254 người