a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
2.Địa chỉ: 77, Nguyễn Du, Đà Nẵng.
3.Điện thoại: +84 511 3894 414
4.Fax: +84 511 3894 420
5.Website:Click Here
6.Email: Cienco5@dng.vnn.vn

Quyết định thành lập: 4893/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban lãnh đạo Công ty:
1- Dương Viết Roãn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điện thoại: 0511.3886436
2- Thân Đức Nam - Tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3889173
3- Hà Hùng – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3887580
4- Trần Minh Hoàng – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3894395
5- Phùng Xuân Bảy – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 072.3633319
6- Vũ Như Khuê – Phó tổng giám đốc
Điện thoại: 0511.3500503
7- Thân Vĩnh Vân – Chánh văn phòng
Điện thoại: 0511.3894925
8- Phan Bá Quảng – Kế toán trưởng
Điện thoại: 0511.3889122

Vốn điều lệ: 133.553.413.201 đồng.
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.339.246 triệu đồng
Doanh thu năm 2008: 2.390.095.477 đồng.
Lợi nhuận năm 2008: 110.608.100 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 6.816 người (kể cả thuê ngoài)