a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
2.Địa chỉ: Số 29, đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
3.Điện thoại: +84 38 3844198
4.Fax: +84 38 3843 329
5.Website:Click Here
6.Email: tctctgt4@vnn.vn

Quyết định thành lập công ty mẹ: số 2601/QĐ-BGTVT, ngày 22 tháng 8 năm 2007

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Thạc sỹ: Phạm Quang Vinh
Điện thoại: 0383566968 / 0913274611
2. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Nguyễn Viết Tĩnh
Điện thoại: 0383832574/ 0913272244
3. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Dương Đình Thắng
4. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Phạm Bá Hùng
Điện thoại: 0383838296 / 0913273967
5. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Ngô Khắc Tuân
Điện thoại: 072 633063 / 0913272660
6. Phó Tổng giám đốc: Kỹ sư: Nguyễn Văn Huyện
Điện thoại: 04 9760219 / 0913228315
7. Kế toán trưởng : Kỹ sư: Nguyễn Vĩnh Lộc
Điện thoại: 0383569937 / 0915227567
8. Chánh văn phòng: Cử nhân: Trịnh Đình Nghi
Điện thoại: 0383842754 / 0913273807
Vốn điều lệ: 151 tỷ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2.911 tỷ
Doanh thu năm 2008: 2.400 tỷ
Lợi nhuận năm 2008: 8,5 tỷ
Tổng số cán bộ công nhân viên: 6.384 người