a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tin liên quan

Tiêu chuẩn mới về thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ

20:46 | 6/3/2013 |  0 Phản hồi
Thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ phải là công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng. Các đơn vị này cũng phải đủ một số điều kiện.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 234/2012/TT-BTC quy định những điểm mới về thành viên giao dịch, tổ chức quản lý giao dịch, công bố thông tin về giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.... Thông tư quy định rõ, thị trường giao dịch TPCP của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có 2 loại thành viên là thành viên giao dịch thông thường và thành viên giao dịch đặc biệt.Nguồn: Internet

Về tiêu chuẩn làm thành viên, đối với thành viên giao dịch thông thường, Bộ Tài chính quy định cụ thể phải là công ty chứng khoán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Các công ty chứng khoán này phải được thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đối với thành viên giao dịch đặc biệt phải là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp; Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng này phải có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương với mức vốn pháp định theo quy định hiện hành; là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

Theo quy định của Bộ Tài chính, TPCP niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là các loại có kỳ hạn danh nghĩa trên 1 năm do Kho bạc Nhà nước phát hành (bao gồm cả TPCP phát hành bằng ngoại tệ); tín phiếu niêm yết do Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước phát hành, có kỳ hạn danh nghĩa không vượt quá 52 tuần. Đối với loại hình giao dịch TPCP, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 2 loại hình giao dịch TPCP là giao dịch mua bán thông thường và giao dịch mua bán lại. Theo đó, giao dịch mua bán thông thường được thực hiện theo hai hình thức thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường.

Cụ thể, thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại. Về giao dịch theo hình thức thỏa thuận điện tử được thực hiện theo một trong hai nguyên tắc: Đối với hình thức thỏa thuận điện tử có tính chất toàn thị trường: Đại diện giao dịch của thành viên nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống và lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Nội dung lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được quy định trong Quy trình Giao dịch TPCP do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành. Với hình thức thỏa thuận điện tử có tính chất lựa chọn, đại diện giao dịch của thành viên, dựa trên các yêu cầu chào giá trên hệ thống, gửi các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn đến đích danh đối tác gửi yêu cầu chào giá tương ứng và đối tác này sẽ lựa chọn lệnh chào phù hợp để thực hiện giao dịch.

Sơn Hà
BVI.
Đánh giá (0)
(Bình luận của bạn có thể sẽ được biên tập trước khi xuất bản)