a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Công trình Giao thông 1 Thái Bình
2.Địa chỉ: Đường Ngô Thì Nhậm, Thị xã Thái Bình
3.Điện thoại: +84 36 3831 094
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:


Giám đốc : Phan Văn Lưu

Quyết định thành lập số : 86/QD-UB ngày 20 tháng 02 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tư cách pháp nhân: DNNN

Vốn điều lệ: 780 triệu đồng

Tổng số cán bộ công nhân viên: 210 người, trong đó lĩnh vực xây lắp 180 người