a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung
2.Địa chỉ: 517 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà nẵng
3.Điện thoại: +84 511 3813 740
4.Fax: +84 511 3714 733
5.Website:Click Here
6.Email: cosevco@dng.vnn.vn

Quyết định thành lập: Số 34/1999/QĐ-BXD ngày 28/10/1999

Ban lãnh đạo công ty:
1.Chủ tịch HĐQT: Lê Thiết Hiệu
 2.Tổng Giám đốc: Phan Văn Chung
 Điện thoại: 0511.3821769      
2- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quốc Khái
3- Phó tổng Giám đốc: Hoàng Ngọc Tấn
4- Phó tổng Giám đốc: KS. Phan Khái Diệm
Điện thoại: 0903.509181     
5- Kế toán trưởng: Hoàng Xuân Thuận
Điện thoại: 0913.485747         
6- Chánh Văn phòng: Le Thi Thu Hoa
Điện thoại:    0903 585142        

Vốn điều lệ: 374.000.000.000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 20.000 người